Badania

Główne kierunki prac naukowo-badawczych prowadzonych aktualnie w Instytucie

 

Modelowanie i badania maszyn elektrycznych dla potrzeb ich konstrukcji, eksploatacji i diagnostyki, w tym: 

             Metodyczne aspekty modelowania maszyn elektrycznych i układów z nimi współpracujących,

             Modelowanie maszyn z magnesami trwałymi,

             Analiza awaryjnych stanów pracy maszyn elektrycznych prądu przemiennego,

             Modelowanie nieliniowości magnetycznej w maszynach elektrycznych przy podejściu obwodowym,

             Modelowanie pól elektromagnetycznych dla potrzeb konstrukcji i diagnostyki maszyn elektrycznych.

 

Monitoring i diagnostyka maszyn i urządzeń w elektroenergetyce, w tym:

             Lokalne i rozproszone systemy akwizycji sygnałów diagnostycznych na potrzebę monitoringu i diagnostyki maszyn i urządzeń elektrycznych,

             Zastosowanie różnych interfejsów i systemów komunikacyjnych w zagadnieniach monitoringu i diagnostyki w systemach rozproszonych,

             Zastosowanie różnych metod i narzędzi do przetwarzania i analizy sygnałów diagnostycznych,

             Opracowywanie algorytmów diagnostycznych dla maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie różnych sygnałów diagnostycznych,

             Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do monitorowania i diagnozowania obiektów i procesów w elektroenergetyce,

             Sterowniki programowalne i systemy SCADA w monitorowaniu i diagnozowaniu maszyn i urządzeń elektrycznych,

 

Przemysłowe układy energoelektroniczne i napędowe, w tym:

             Techniki sterowania układami napędowymi,

             Nowe struktury układów energoelektronicznych dla napędów elektrycznych,

             Zastosowanie przekształtników macierzowych w układach napędowych,

             Układy energoelektroniczne w systemach wytwarzania i przetwarzania energii z odnawialnych źródeł energii,

             Układy łagodnego przełączania elementów energoelektronicznych,

             Cyfrowe przetwarzanie i kształtowanie sygnałów sterujących w energoelektronice i napędach.

 

Układy rozproszonej generacji energii elektrycznej, w tym: 

             Niekonwencjonalne generatory dla małej energetyki wodnej,

             Układy energoelektroniczne dla małych siłowni wodnych,

             Nowe typów generatorów szybkoobrotowych napędzane turbinami gazowymi,

             Zastosowanie przekształtników macierzowych w małych ko-generacyjnych siłowniach  gazowych,

             Fotowoltaiczne układy generacji energii elektrycznej,

             Współpraca rozproszonych źródeł energii elektrycznej z siecią elektroenergetyczną.

             Monitorowanie i diagnozowanie rozproszonych źródeł energii.

 

Modelowanie i badania dynamiki sytemu elektroenergetycznego, w tym: 

             Wpływu zaburzeń na stabilność systemu elektro-energetycznego,

             Układy typu FACTS dla poprawy dynamiki i niezawodności systemu elektroenergetycznego,

             Przekształtnik macierzowy i jego wykorzystanie w Systemie Elektroenergetycznym,

             Detekcja oraz identyfikacja zwarć w systemach elektroenergetycznych przy wykorzystaniu transformat falkowych.

 

Jakość energii elektrycznej oraz jej racjonalne i bezpieczne użytkowanie, w tym:

             Miary  i wzorce jakości energii elektrycznej,

             Zagadnienia związane z wpływem odbiorników nieliniowych na jakość energii, użytkowanie i projektowanie instalacji nn.,

             Układy filtrów wyższych harmonicznych,

             Układy aktywne do poprawy jakości energii elektrycznej,

             Bezpieczeństwo użytkowania układów energoelektronicznych.

 

Materiały elektroluminescencyjne